Trelleborgs kommun  
Välkommen till kultur- och fritidsförvaltningens bidragshantering
Information
Nu kan föreningar ansöka om bidrag via webben. Före registrering av bidragsansökan ska era uppgifter i föreningsregistret vara kontrollerade och godkända. Gå till Trelleborgs kommuns föreningsregister.

Vid ansökan på webben skall dokument "Stadgar, årsmötesprotokoll, kassa-, verksamhets- och revisionsberättelse" bifogas. Detta görs via fliken "Dokumenthantering" och "Ladda upp filer". Observera att höst 2016 ska även föreningens stadgar bifogas ansökan.

Närvarokorten som ligger till grund för uppgifter om aktiviteter behöver inte skickas in. Vi kommer att göra stickprovskontroller före utbetalning och titta på era närvarokort.

För att erhålla användarnamn och lösenord kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon 0410-733854 kontorstid 8.00-14.30
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Verksamhetsbidrag, idrott (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Bidraget avser att täcka baskostnaderna för föreningens administration och ge grundtrygghet och stabilitet i verksamheten.

Villkor
Verksamhetsbidrag utgår till förening med minst tio deltagare i bidragsberättigad ålder och minst tio bidragsberättigade sammankomster varje halvår. Deltagare måste vara medlem i föreningen och ha erlagt årsavgift.

Belopp
Bidrag utgår med av kultur- och fritidsförvaltningen vid varje bidragsfördelning fastställt belopp

a) cirka 50 kronor per deltagare som deltagit i aktivitet under minst fem sammankomster/halvår.
b) cirka 4 kronor per aktivitet.

Beloppet kan komma att ändras beroende på totalt antal ansökningar, deltagare och deltagartillfällen.

Ansökan
Ansökan göres senast den 25/8 för perioden 1/1-30/6 samt senast den 25/2 för perioden 1/7-31/12. Ansökan görs i första hand på webben, i annat fall på ansökningsblankett.
Mer info
Ansökan senast 25/2 för perioden 1/7-31/12 samt senast den 25/8 för perioden 1/1-30/6 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Lokal- och städbidrag, idrott (2017)  
Lokalbidrag, idrott avser att stödja idrottsförening som för sin verksamhet förhyr, äger eller på annat sätt orsakas kostnad för lokal eller anläggning.

Villkor
Avtal om förhyrning eller inköp av lokal skall i förväg godkännas av fritidsnämnden för att kostnaderna skall vara bidragsberättigade.

Bidrag för tillfälligt förhyrda lokaler utgår ej.

Hyresintäkter skall redovisas i ansökan.

Utebliven redovisning av aktiviteter enligt villkor för verksamhetsbidrag medför att lokalbidrag inte kan beviljas.

Belopp
Bidrag utgår med 75% av fritidsnämnden godkända lokalkostnader, (lokalhyra, konsumtionsavgifter, räntekostnad, försäkring, städkostnader för högst 1.200 kr inkl förbrukningsartiklar), max 8.000 kr , dock högst 150 kr/bidragsberättigad medlem som erlagt medlemsavgift.

För städning av omklädnadsrum för idrottsutövare som ej städas av fritidsförvaltningen erhåller ansvarig förening ett särskilt städbidrag med högst 40 kr/kvm.

Bidrag utgår ej för hyra eller skötsel av lokal som utnyttjas enbart för idrottsändamål, då kommunen hyr ut lokalen.


Mer info
Ansökan senast 31/3 för lokalkostnader under föreningens senast avslutade verksamhetsår Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Rekryteringsbidrag, idrott (2017)  
Rekryteringsbidrag kan sökas för prova-på-idrottsverksamhet på skoltid i samband med idrottslektioner. Bidrag ges med 300 kronor per klass och tillfälle.

Följande uppgifter måste finnas med i föreningens ansökan: Namn på den skola man besökt. Föreningens kontaktperson (namn, telefonnummer, e-postadress). Kontaktperson (namn, telefonnummer e-postadress) på aktuell skola. Klassbeteckning och antalet elever. Datum för besöken. Namn på den/de som genomfört rekryteringsaktiviteten.

På lovdagar

Rekryteringsbidrag kan även sökas för motsvarande aktiviteter på lovdagar. Bidrag ges då med ett grundbelopp på 1 000 kronor per arrangemang och med ett rörligt bidrag per medverkande aktiv deltagare 4-20 år. Bidraget per deltagare ska motsvara den variabel för innevarande år som gäller för verksamhetsbidragets belopp per aktivitet. Följande uppgifter måste finnas med i föreningens ansökan: Kort beskrivning av genomförd aktivitet. Föreningens kontaktperson (namn, telefonnummer, e-postadress). Antalet aktiva deltagare 4-20 år. Namn och födelseår på samtliga deltagare. Datum för genomfört arrangemang. Namn på den/de som genomfört rekryteringsaktiviteten.

Vem kan söka?

Endast bidragsberättigade idrottsföreningar kan ansöka om rekryteringsbidrag och ansökan sker löpande efter genomförda aktiviteter. Deltagare måste inte ha erlagt medlemsavgift i föreningen för att rekryteringsbidrag skall erhållas. Rekryteringsbidrag kan inte kombineras med verksamhetsbidrag.

Maxbeloppet är totalt 6 000 kronor per förening under ett kalenderår.
Mer info
Ansökan senast 31/12 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Arrangörsersättning, kultur (2017)  
Föreningsbidrag - ansökan hos Kulturnämnden

Allmänna bestämmelser

Rätt till bidrag

Registrerade föreningar med stadgar och annat som styrs av föreningslagen som har sitt säte i Trelleborgs kommun har möjlighet att söka föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.

Föreningen ska ta ut en medlemsavgift på minst 50:- för deltagare i verksamheten och föreningen bör vara ansluten till en riksorganisation.

Inga bidrag till vänorganisationer eller till paraplyorganisationer beviljas.

Brottsoffer- och kvinnojouren följer de regelverk som fullmäktige har beslutat.

Ansökan om bidrag

Bidragsansökan skall göras via föreningsregistret på webben eller lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen på särskilt formulär och vara undertecknad av ordföranden och kassör. Ansökningsformulär tillhandahålls av kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas restriktivt och prövas i varje särskilt fall.

Förening som söker bidrag skall så snart årsmöte avhållits insända föreningsrapport, kopia av föregående års verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelse samt budget och verksamhetsplan för kommande år. Föreningsregistret på webben ska uppdateras med uppgifter om styrelse och medlemmar.

Ansökan och bilagor enligt ovan kan bifogas webbansökningar eller skickas digitalt per e-post, men ansökan ska vara underskriven före scanning och original ska kunna visas vid stickprovskontroll, besök eller möten.

Kulturbidrag - Arrangörsstöd

Med kultur menas i detta fall musik, dans, konst, teater, film, kulturarv och litteratur, och kulturföreningar är föreningar som har kultur som kärnverksamhet.

Kulturföreningarna beviljas arrangörsstöd för sin publika verksamhet efter inkomna ansökningar. Arrangörsstöd beviljas arrangemang som präglas av kvalitet och bidrar till ett brett kulturutbud som intresserar allmänheten i Trelleborg.

Villkor

En tydlig plan för årets arrangemang ska bifogas ansökan.

Rapportering skall ske efter genomfört arrangemang.

Obligatoriska handlingar som skall bifogas ansökan:
Verksamhetsberättelse för närmast avslutat år
Kassaberättelse för närmast avslutat år
Revisionsberättelse för närmast avslutat år
Budget för kommande år
Verksamhetsplanering för kommande år

Ansökan

Ansökan göres senast den 20 januari. Endast en del av kulturnämndens medel för kulturstöd sparas för senare bidragsansökningar under verksamhetsåret.

Bidraget kan inte beviljas till
investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
arrangemang vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
arrangemang inom utbildning eller forskning
renodlade pedagogiska arrangemang som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform
Mer info
Ansökan senast 20 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Sociala föreningar (2017)  
Verksamhetsbidrag Sociala föreningar - Tilläggskriterier till allmänna bestämmelser:

bedriva socialt värdefull ideell verksamhet
vara demokratiskt uppbyggd och inte bedriva partipolitik eller enbart religiös verksamhet
ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar
pensionärsorganisationernas bidrag baseras på en fast bidragspott som fördelas proportionellt mellan ansökande organisationer utifrån antalet medlemmar.

Tredje parts nytta skall vara tydlig och redovisas årligen genom:
antal medlemmar
antal verksamhetsrelaterade sammankomster (ej styrelsemöten)
föreningen kan enbart få bidrag för verksamhet som riktar sig till boende i Trelleborg kommun
sociala föreningarnas bidrag baseras på en fast bidragspott som födelas mellan ansökade organisationer utifrån antalet medlemmar, verksamhetsrelaterade sammankomster samt antal personer (tredje part) som erhållit hjälp/stöd
för att en förening ska kunna erhålla bidrag ska denna vara ett viktigt alternativ eller komplement till stadens egna insatser för människor i utsatta situationer
under förutsättning att kommunen ak erbjuda lokaler i Skyttsgården kan ett maxtak för lokalbidrag införas (max 10 tkr) från verksamhetsår 2017

Ansökan
Ansökan göres senast den 20 januari.
Mer info
20 januari  Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Pensionärsorganisationer (2017)  
Verksamhetsbidrag Pensionärsorganisationer - Tilläggskriterier till allmänna bestämmelser:

bedriva socialt värdefull ideell verksamhet
vara demokratiskt uppbyggd och inte bedriva partipolitik eller enbart religiös verksamhet
ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar
pensionärsorganisationernas bidrag baseras på en fast bidragspott som fördelas proportionellt mellan ansökande organisationer utifrån antalet medlemmar.

Ansökan
Ansökan göres senast den 28 februari.
Mer info
28 februari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Integration (2017)  
Kriterier

Kulturnämnden och fritidsnämnden ska bidra till en ökad kunskapsnivå om det svenska samhället.

Kulturnämnden och fritidsnämnden ska vara en bidragande resurs i aktiviteter och arrangemang som sker i samverkan med civila sektorn.

Kulturnämnden och fritidsnämnden ska aktivt medverka till att mötesplatser skapas där människor med både svensk och annan etnicitet kan mötas.

Vad kan vi göra tillsammans för att på bästa sätt anta utmaningen som hela kommunen står inför när det gäller integration?

Exempel på integrationsprojekt:
Bjuda in nyanlända till körrepetitionen eller till träningen.
Erbjuda deltagande i styrelsemöten, cirklar och föreläsningar.
Delta i korv-/lott-/kaffeförsäljningen vid matcher eller föreställningar.
Bli middagsambassadörer - kul projekt för ideella sektorn.
Bli fadder för en nyanländ person eller familj.
Starta nya cirklar med och för integrationstema.
Sprida föreningskunskap och göra besök i SFI-undervisningen.
Mer info
 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Trelleborgskalaset (2017)  
Ansökan från föreningar som vill medverka med aktiviteter under jubileumsåret 2017. Ange kontaktperson, namn, e-post och telefonnummer i bifogad / uppladdad arrangemangsbeskrivning med datum och plats för arrangemang samt budget. Redovisning ska ske senast en månad efter arrangemangets genomförande.
Mer info
 Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Har ni frågor angående bidragen, kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen Telefon 0410-733854 kontorstid 8.00-14.30.

Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Klörupsvägen 48, 231 56 TrelleborgFRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.